Zegarek:

Ulti Clocks content


Przedszkole Nr 5 im Misia Uszatka w Sieradzu - www.misuszatek.nasze.pl, Powered by Joomla!
Koncepcja

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 5
IM. MISIA USZATKA W SIERADZU


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola nr 5 w Sieradzu, Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013 poz. 560).


I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA


Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu zlokalizowane jest przy ulicy Jana Pawła II 41w Sieradzu.
Przedszkole dysponuje nowoczesną i bogatą bazą dydaktyczną: przestronnymi jasnymi  salami  dydaktycznymi, w tym salą komputerową z dostępem do Internetu i tablicą interaktywna i biblioteką dla dzieci. Sale wyposażone są w meble dostosowane  do potrzeb rozwojowych dzieci, różnorodne zabawki, pomoce dydaktyczne, bezpieczny sprzęt do zajęć sportowych.
Wokół budynku znajduje się ogród przedszkolny, w którym rosną stare lipy dające latem dużo przyjemnego chłodu. Jest ogrodzony, przestrzenny, z piaskownicami, dwoma altanami, ławeczkami, z dużą ilością trawy i bezpiecznym sprzętem przeznaczonym do zabaw ruchowych dzieci. W ogrodzie są wydzielone rabatki ziołowe i kwiatowe . Ogród powstał przy udziale środków pieniężnych z WFOŚ i GW w Łodzi  i przystosowany jest do różnorodnej aktywności dziecięcej. Jest miejscem spotkań integracyjnych  jak festyny rodzinne, imprezy okolicznościowe.
Zaplecze sanitarno-higieniczne oraz kuchenne jest dobrze rozbudowane i nowocześnie wyposażone oraz działa zgodnie z zasadami HACCP . Przedszkole jest czyste i estetyczne, a posiłki są smaczne i przygotowywane z należytą starannością.II. WIZJA PRZEDSZKOLA

Stwarzamy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające rozwój i wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.
Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z niepowodzeniami.
Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej, stosując odpowiednio dobrane metody i formy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju.
Pobudzamy rozwój i inwencję twórczą dzieci poprzez możliwość samorealizacji
i aktywnego odkrywania swoich możliwości oraz uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
Rozwijamy u dzieci świadomość w zakresie edukacji ekologicznej i zdrowotnej, promujemy zdrowy styl życia.
Ściśle współpracujemy z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, angażujemy rodziców do pracy na rzecz przedszkola, dbamy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci.
Wzbogacamy bazę lokalową w nowe sprzęty, meble, pomoce dydaktyczne i zabawki.
Posiadamy wykwalifikowaną, kompetentną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną.
Promujemy placówkę w środowisku lokalnym.

III. MISJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole:

1.   Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
2.   Zapewnia dzieciom bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
3.   Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
4.  Rozwija kompetencje społeczne, kształtuje postawy moralne, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
5. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.
6. Zapewnia optymalne warunki dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych oraz rozwijania         zainteresowań i uzdolnień. Proces edukacyjny ukierunkowany jest na uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
7.   Pełni wobec rodziców  funkcje doradczą i wspierającą  działania wychowawcze.
8.   Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
9.   Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.
10.  Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

Dziecko w naszym przedszkolu:

- czuje się bezpiecznie;
- uczy się przestrzegać przyjętych przez zbiorowość przedszkolną norm i umów;
- poznaje swoje prawa i obowiązki;
- znajduje możliwość indywidualnego rozwoju;
- rozwija aktywność twórczą;
- zdobywa wiedzę i umiejętności, poznaje świat wszystkimi zmysłami;
- staje się wrażliwe i przyjaźnie nastawione do świata.

Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu:

To zespół ludzi twórczych, ambitnych, wrażliwych na potrzeby dziecka dla których praca jest powołaniem. Nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne ukierunkowane na pracę z małymi dziećmi.
W naszym gronie są specjaliści z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.
Nauczycielki doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi i monitorują efektywność własnej pracy. Potrafią rozbudzać w dzieciach zainteresowanie otaczającym ich światem, pobudzać do twórczego myślenia i aktywnego działania uwzględniając przy tym indywidualne predyspozycje każdego dziecka.


Pracownicy administracji i obsługi w naszym przedszkolu:

- aktywnie włączają się w życie placówki zgodnie z regulaminem pracy, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dbając o dobro i mienie przedszkola;
- dbają, aby w przedszkolu było czysto i bezpiecznie;
- wspierają nauczycieli w pracy z dziećmi, w sposób miły i kulturalny odnoszą się do dzieci i rodziców;
- w kuchni przedszkolnej przygotowują zdrowe posiłki zgodnie z normami żywieniowymi oraz odpowiedzialne są za utrzymywanie kuchni, urządzeń i naczyń kuchennych w należytej czystości;
- pracownicy księgowości i obsługi płacowej na bieżąco zdobywają informacje o zmianach zachodzących w oświacie, przepisach prawa oświatowego, czy prawa pracy.

Rodzice  w naszym przedszkolu:

- aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola;
- wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola;
- współpracują z nauczycielami;
- otrzymują rzetelną i obiektywną informacje o postępach i niepowodzeniach dziecka;
- otrzymują pomoc specjalistów.

Współpraca ze środowiskiem:


Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami w środowisku lokalnym, włączając się w różnorodne inicjatywy, uwzględniając jego oczekiwania i możliwości:

- Poradnią psychologiczno – pedagogiczną – korzystanie z porad specjalistów;
- Przedszkolami i szkołami podstawowymi w naszym mieście – udział w konkursach, udział w lekcjach szkolnym, koncertach muzycznych;
- Biblioteką powiatową i pedagogiczną – korzystanie z zasobów bibliotecznych, uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych;
- Strażą pożarną, strażą miejską, policją – spotkania o charakterze edukacyjnym;
- Sieradzkie Centrum Kultury – udział w przeglądach przedszkolnych;
- Lokalnymi mediami – promocja placówki;
- Centrum Edukacji Ekologicznej – udział w zajęciach ekologicznych;
- Fundacją ,,Dary Losu” – włączanie się w różnorodne akcje charytatywne.

Współpracujemy z instytucjami z poza regionu:

- Przedszkolem Miejskim nr 12 w Łodzi;
- Ośrodkiem  Harcerskim w Załęczu Wielkim.

Przedszkole włącza się w różnorodne akcje na rzecz ochrony środowiska naturalnego: zbiórka makulatury, zbiórka baterii, akcje ,,Sprzątanie Świata”.

Organizacja i  zarządzanie przedszkolem:

Praca naszego przedszkola organizowana jest zgodnie z arkuszem organizacyjnym, statutem przedszkola wewnętrznymi procedurami i regulaminami.|
W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe nauczycieli, które wspierają działania dyrektora w zakresie tworzenia i prowadzenia dokumentacji dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

Oferta edukacyjna:

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego i nowatorski program rozwoju poznawczego „Klucz do uczenia się” opartego na pedagogice Lwa Wygotskiego. Program zakłada, że w procesie edukacji najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Pozwala na rozwijanie osobowości dziecka, jego aktywności i ekspresji intelektualnej. Program „Klucz do uczenia się” składa się z 12 modułów, z których każdy doskonali jeden fundamentalny aspekt rozwoju procesów poznawczych i umiejętności dziecka. Moduły obejmują dwa poziomy trudności w poznawaniu i doświadczaniu świata. Poziom pierwszy -  Gąsienice jest poziomem o mniejszym stopniu trudności (3-4 latki). Poziom drugi - Motyle przeznaczony jest dla dzieci starszych (5-6 latki).
W naszym przedszkolu wykorzystujemy następujące moduły: literacki, ruch ekspresyjny, gry rozwijające, od bazgrania do pisania, matematyka sensoryczna, Ja, Ty i świat. Dodatkowo realizujemy autorskie  programy wspomagające : programy adaptacyjne, program wychowawczy.


W swojej pracy nauczycielki proponują dzieciom zajęcia z zastosowaniem ciekawych metod i form pracy, takich jak:
- pedagogika zabawy – Klanza;
- ruch rozwijający Weroniki Sherborne;
- dziecięca matematyka wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;
- kinezjologia edukacyjna Dennisona;
- twórcze metody gimnastyki: ekspresyjnej R. Labana, ruchowej ekspresji twórczej Carla Orffa;
- odimienna nauka czytania wg Majchrzak;
- metoda projektów;
- edukacja przez ruch wg systemu  D. Dziamskiej;
- bajkoterapia;
- relaksacja.
W przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dotowane przez organ prowadzący: rytmika, religia, język angielski.


SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA


Absolwent Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu :
- jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole;
- jest samodzielny, gotowy do podejmowania różnorodnych aktywności;
- jest ciekawy świata, zainteresowany nauką i literaturą;
- jest wrażliwy na krzywdę i potrzeby innych, chętnie współpracuje z innymi
i respektuje ich prawa;
- jest przyjazny przyrodzie, rozumie potrzebę szanowania  środowiska naturalnego;
- jest sprawny fizycznie i akceptuje zdrowy styl życia;
- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;
- nie obawia się występować publicznie, reprezentować przedszkole, chwalić się swoimi sukcesami.


IV. KIERUNKI  DZIAŁANIA

- Realizacja działań wychowawczych w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań wychowanków.
- Poszukiwanie atrakcyjnych form rozwijania aktywności twórczej w różnych obszarach działalności.
- Pomoc w rozwoju talentów.
- Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
- Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.
- Poszukiwanie efektywnych form współpracy z rodzicami oraz lokalnym środowiskiem.
- Kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.


V. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI

1.  Monitorowanie i analiza Programu Wychowawczego Przedszkola.
2.  Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o środki dydaktyczne sprzyjające różnorodnej aktywizacji dzieci.
3.  Wzbogacanie oferty  edukacyjnej o kola zainteresowań wynikające z rozpoznanych  potrzeb dzieci.
4.  Prowadzenie terapii pedagogicznej z dziećmi wymagającymi zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
5.  Wzrost efektywności pracy nauczycieli – dobra współpraca w zespole.
6.  Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach z rodzicami.
7.  Pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku, kreowany poprzez realizowanie różnorodnych inicjatyw zmierzających do wypromowania placówki.

VI. KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2015 – 2017

Rok szkolny 2015/2016

Zadanie :
,,Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”.

Cele:
1.  Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania     postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
2. Zapoznanie dzieci z literaturą Cz. Janczarskiego a w szczególności z literaturą o  Misiu Uszatku – patronie  naszego przedszkola.
3.  Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiedzy i przeżyć.
4. Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania.Rok szkolny 2016/2017

Zadanie:
,,Nasza Ojczyzna mała i duża”.

Cele:
1.  Poznanie rzeczywistości społeczno – kulturowej i kształcenie poczucia własnej tożsamości.
2.  Kształtowanie więzi i identyfikacja z najbliższym środowiskiem i regionem.
3.  Poznanie i kontynuowanie zwyczajów i obrzędów ludowych własnego regionu.
4.  Działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formatach z wykorzystaniem tradycji regionalnej.
5.  Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru i tradycji naszego regionu.

Uwagi o realizacji Koncepcji Pracy:

1.  Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
2.  Koncepcja  jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.
3.  Koncepcje zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
4.  Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
5.  Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
6.  Nauczyciele przedstawiają sprawozdanie  z realizacji Koncepcji na radach  pedagogicznych analityczno- oceniających odbywających się co pół roku.
7.  Wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia Radzie pedagogicznej po każdym półroczu.

Ewaluacja

Ewaluacja Koncepcji Pracy Przedszkola odbywać się dwa razy  w roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na zasadzie określenia słabych i mocnych stron. Ponieważ realizacja koncepcji przewidziana jest do realizacji w  ciągu 2 lat, ocena będzie miała charakter cząstkowy. Całościowa ewaluacja odbędzie się po zakończeniu  realizacji koncepcji w oparciu o arkusz ewaluacyjny.