Zegarek:

Ulti Clocks content


Przedszkole Nr 5 im Misia Uszatka w Sieradzu - www.misuszatek.nasze.pl, Powered by Joomla!
Statut

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

§ 1

NAZWA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka

Adres przedszkola: Sieradz 98-200

Ul. Jana Pawła II 41

Powiat sieradzki, województwo łódzkie

 1. Ustalona nazwa: Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka

Kod: 98-200 Sieradz

Ul. Jana Pawła II 41

Tel.43 677 72 11

Jest używana w pełnym brzmieniu we wszystkich pieczęciach i stemplach placówki.

 1. Przedszkole działa na podstawie:

a/ Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2575 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

b/ orzeczenia o powołaniu placówki,

c/ niniejszego statutu,

d/ na mocy uchwały Nr 275/XXIX/2001 z dnia 22 maja 2001 r. o nadaniu Przedszkolu nr 5 imienia Misia Uszatka.

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina – Miasto Sieradz.

 2. Kompetencje i zadania organu prowadzącego określają odrębne przepisy.

 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Sieradzu.

 4. Kompetencje i zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny określają odrębne przepisy.

 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Terminy przerw pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

 6. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 7. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 8. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie.

 9. Przewiduje się przerwę w pracy przedszkola w okresie letnim i w dni ustawowo wolne. W przypadku nieobecności dzieci w okresie ferii szkolnych placówka funkcjonuje, a personel i kadra pedagogiczna wykonuje swoje obowiązki zgodnie
  z zakresami czynności.

 10. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

 11. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

a/ Gminę – Miasto Sieradz,

b/ rodziców w formie opłat stałych za usługi świadczone przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie
  z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 2. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r. są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

 3. Wysokość opłat dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu.

 4. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczania opłaty,
  o której mowa w pkt 14.

 5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

 6. Stawka żywieniowa ulega odliczeniu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w następnym miesiącu, począwszy od 3-go dnia nieobecności dziecka.

 7. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku miesiąca.

ROZDZIAŁ II

§ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Celem przedszkola jest:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresu i porażek.

 4. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

 7. Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 8. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

 9. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

 10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 11. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowania tych wiadomości
  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 1. Sposoby realizacji zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty, a także aktów wykonawczych.

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:

a/ stwarzanie warunków(możliwości) do harmonijnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego oraz zachowań prozdrowotnych,

b/ wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi rodzinnej i społecznej,

c/ sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola uwzględniając zadania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

 1. Współdziałanie z rodziną i pomaganie jej w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki szkolnej, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Dyrektor przedszkola, którego wychowanek posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. Indywidualne nauczanie dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, zwane dalej „indywidualnym nauczaniem” organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

a/ indywidualne nauczanie dyrektor przedszkola organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania,

b/ zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w szczególności w domu rodzinnym,

c/ zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami
w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,

d/ w indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęcia edukacyjne wynikające
z rocznego programu pracy, dostosowane do możliwości psychofizycznych dziecka,

e/ tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania, realizowanych bezpośrednio z dzieckiem, wynosi dla dzieci zerowego etapu edukacyjnego od 4 do 6 godzin,

f/ tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla dzieci, o których mowa w ust.2 pkt e, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni,

g/ prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania dzieci zerowego etapu edukacyjnego powierza się jednemu nauczycielowi,

h/ w celu pełnego osobowego rozwoju dzieci objętych indywidualnym nauczaniem oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zdrowie dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu przedszkola (np. uroczystościach okolicznościowych).

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

a/ rozpoznaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

b/ wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych,

c/ rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

- niepełnosprawnym,

- niedostosowanym społecznie,

- zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- z zaburzeniami komunikacji językowej,

- z niepowodzeniami edukacyjnymi,

- z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny,

- z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

- rodziców,

- nauczyciela lub specjalisty,

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie zajęć specjalistycznych:

- korekcyjno-kompensacyjnych ( organizowane dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się – liczba uczestników do 5),

- logopedycznych ( organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy – liczba uczestników do 4),

- socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym (organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne – liczba uczestników do 10),

- formie porad i konsultacji.

 1. Stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 2. W przedszkolu dzieci w wieku 5 i 6 lat mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3

 1. Wspomaganie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka poprzez organizację zajęć dodatkowych.

 1. Przedszkole umożliwia naukę religii zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 12 Ustawy o systemie oświaty.

 2. Przedszkole rozpoznaje potrzeby rodziców w zakresie rodzajów zajęć dodatkowych.

 3. Przedszkole przedstawia ofertę zajęć dodatkowych, w których uczestnictwo jest dobrowolne i odbywa się za zgodą rodziców.

 4. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

§ 4

 1. Zakres i sposoby wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny.

 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i higieny w czasie zajęć i zabaw
  w przedszkolu i poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki, zabawy na placu).

a/ opiekę nad dziećmi w czasie zabaw na powietrzu, spacerów, wycieczek sprawują minimum dwie osoby dorosłe.

 1. Dostosowanie budynku, terenu i urządzeń przedszkolnych do ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy:

a/ wyznaczenie i oznakowanie dróg pożarowych,

b/ zabezpieczenie w sprzęt przeciwpożarowy,

c/ ogrodzenie i oświetlenie terenu przedszkola,

d/ zakrycie i stałe zabezpieczenie studzienek,

e/ utrzymanie w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń do zabaw
w ogrodzie,

f/ odśnieżanie przejść w obrębie terenu przedszkola i posypywanie piaskiem.

 1. Utrzymywanie w stanie pełnej sprawności technicznej i czystości urządzeń sanitarnych.

 2. Wyposażenie sal do zajęć i zabaw we właściwe oświetlenie, wentylację, meble (stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci), zapewnienie w salach zajęć co najmniej 15 C, wietrzenie sal między zajęciami, a w razie potrzeby w czasie zajęć.

 3. Organizowanie zajęć i zabaw na powietrzu w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych.

 4. Zapewnienie natychmiastowej pomocy lekarskiej i opieki dziecku, które uległo wypadkowi (sposób postępowania w razie wypadku określają przepisy BHP).

 5. Zaznajamianie dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Współdziałanie z poradnią zdrowia na różnych płaszczyznach działania (bez zgody rodziców nie można wykonywać wszelkich zabiegów lekarskich).

 6. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu ułożony z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny zawiera różnorodność zajęć.

  V. Przedszkola zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę.

  1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

  2.Odpowiedzialność za wychowanków w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu ponosi nauczyciel realizujący godziny pracy w danej grupie.

  3.Nauczyciel nie pozostawia dzieci bez opieki nawet na chwilę. W razie konieczności wyjścia z sali np. do toalety, telefonu, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy(woźna, pomoc nauczyciela). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

  4.W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi, jego uwaga jest skupiona wyłącznie na nich.

  5.Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

  6.Nauczyciela w sprawowaniu opieki wspiera woźna oddziałowa i pomoc nauczyciela w grupie trzylatków.

  7.Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

  8.Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

  9.Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie wprowadzić je do grupy.(Szczegółowe informacje zawiera Procedura do tycząca zdrowotnych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu).

  10.Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. (Szczegółowe informacje zawiera Procedura dotyczących zdrowotnych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu).

  11.Nauczyciel oraz woźna są zobowiązani sprawdzić każdego dnia pomieszczenia, w których przebywają dzieci, sprzęt , zabawki, pomoce dydaktyczne używane w czasie zajęć, czy spełniają wymogi bezpieczeństwa. W razie zagrożenia maja obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora, bądź wicedyrektora przedszkola i zabezpieczyć teren przed dziećmi.

  12.Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez pracownika gospodarczego. Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.

  13.Przed wyjściem do ogrodu nauczyciel poleca woźnej sprawdzenie, czy brama i furtka są zamknięte.

  14.Podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.

  15.Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem przedszkola, w trakcie wycieczek organizowanych przez przedszkole, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały, uczestniczący w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora oraz-w razie potrzeby-za zgodą dyrektora inne dorosłe osoby, np. rodzice.

  16.Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgoda i odpłatnością rodziców.

  17.Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności nauczyciela lub dyrektora.

  18.Przedszkole posiada zabezpieczenie w postaci zamka elektromagnetycznego na drzwiach wejściowych otwieranego za pomocą kart magnetycznych.(Szczegółowe informacje zawiera Procedura zdrowotnych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu).

  19.Przedszkole posiada system monitoringu wraz z rejestratorem. Kamery umieszczone są przy wejściu do przedszkola oraz w szatni.

  20.Do odbioru dziecka z przedszkola zobowiązani są rodzice/prawni opiekunowie lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie. Osoba, która odebrała dziecko z przedszkola ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

  21.Jeśli osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu nie wydaje się jej dziecka. W razie potrzeby zawiadamia się policję.

ROZDZIAŁ III

§ 5

ORGANY PRZEDSZKOLA

 1. Organami przedszkola są:

Dyrektor Przedszkola

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

 1. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

 

 

§ 6

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 1. Dyrektora przedszkola powołuje organ prowadzący przedszkole w trybie określonym w art. 36 Ustawy o systemie oświaty.

 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji.

 3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu,
  a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

 4. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez działalność diagnostyczno-oceniającą.

 5. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

 6. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.

 7. Dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 9. W przypadku nieobecności dyrektora placówki, zastępuje go powołany wicedyrektor przedszkola (szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora znajduje się w aktach osobowych).

 10. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

 11. Dyrektor przedszkola organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w celu rozpoznania i zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.

 12. Dyrektor powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

 13. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.

 14. Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane – wpisuje je do Karty indywidualnych potrzeb.

 15. Dyrektor informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin.

 16. Dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół.

 17. Dyrektor informuje rodziców o terminie spotkania zespołu.

 18. Dyrektor wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 19. Dyrektor może zawierać z rodzicami umowy cywilno-prawne.

§ 7

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola i posiada kompetencje:

a/ stanowiące

b/ opiniodawcze

c/ wnioskodawcze.

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
  w przedszkolu.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian,

 2. opracowanie programu rozwoju placówki,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

 4. uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,

 5. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

 6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,

 7. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 8. przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego.

 9. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy przedszkola i szczegółowy rozkład dnia,

 2. decyzję dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność przedszkola,

 3. projekt planu finansowego przedszkola,

 4. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 5. wnioski rodziców o przyjęcie dziecka niepełnosprawnego,

 6. propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

 7. opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

 8. wydawanie opinii na temat kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora,

 9. wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,

 10. odwołanie ze stanowiska dyrektora i innego stanowiska kierowniczego,

 11. wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

 12. zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,

 13. wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej,

 14. programy wychowania przedszkolnego,

 15. działanie w przedszkolu stowarzyszeń i organizacji.

 1. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie
  z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

 2. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zasady podejmowania uchwał:

a/ przed przystąpieniem do głosowania komisja skrutacyjna powinna przeliczyć osoby uprawnione do głosowania i potwierdzić quorum. Uczestnikami posiedzenia mogą być osoby nie będące członkami rady. Prawo głosu im nie przysługuje.

b/ każdą uchwałę głosuje się odrębnie. Najpierw przewodniczący odczytuje pełne sformułowanie uchwały oraz zgłoszonych poprawek. Potem w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie ręki członkowie rady oddają swoje głosy.

c/ wyniki głosowania podaje przewodniczący natychmiast po głosowaniu. Wyniki te , w porządku „za, przeciw, wstrzymujący się” wpisywane są do protokołu.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 2. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 3. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

 4. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący
  i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 5. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

 6. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę, w której ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego i do 15 czerwca podaje do wiadomości publicznej.

 7. W przypadku ogłoszenia konkursu na dyrektora lub konieczności wyboru przedstawicieli do pracy w zespole oceniającym w razie odwołania się nauczyciela od otrzymanej oceny pracy, Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym wybiera przedstawicieli do pracy w komisji lub zespole.

Rada Pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym zgodnie z zasadami obowiązującego prawa:

a/ do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej powołuje się trzyosobową komisję skrutacyjną,

b/ w skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące,

c/ kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą,

d/ każdy nauczyciel ma prawo zgłosić swoją kandydaturę,

e/ przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego głosu na swojego kandydata,

f/ przedstawicielami rady zostają osoby, które zyskały największą ilość głosów,

g/ z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół.

 1. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

 1. występowanie z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu do organu prowadzącego,

 2. wyznaczanie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

 3. doskonalenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

 4. występowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

§ 8

RADA RODZICÓW

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 3. Rada Rodziców może występować do dyrektora oraz do Rady Pedagogicznej
  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 5. Przewodniczący Rady Rodziców kieruje pracą rady oraz reprezentuje Radę Rodziców w organach przedszkola i we wszystkich kontaktach na zewnątrz.

 6. Rada Rodziców wybierana jest co roku do 31 października podczas pierwszego zebrania organizacyjnego.

 7. Członków nowej Rady Rodziców wybiera ogół rodziców według szczegółowego trybu:

a/ wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej (jej członkowie nie mogą kandydować do Rady Rodziców),

b/ kandydaci zgłaszają swój akces bądź są typowani przez innych rodziców, a ich nazwiska zapisywane są do wiadomości ogółu,

c/ zebrani rodzice otrzymują ostemplowane kartki, na których w drodze tajnego głosowania wpisują imię i nazwisko jednego kandydata,

d/ głosy podlicza powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna, zapisuje je
w protokołach i podaje do wiadomości.

 1. Kompetencje Rady Rodziców określa odrębny regulamin Rady Rodziców.

§ 9

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA

 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich działań ściśle współpracuje ze wszystkimi organami przedszkola, zapewniając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą oświatową i Statutem przedszkola.

 2. Dyrektor zobowiązany jest zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach oraz kwestiach spornych.

 

 

§ 10

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Wszelkie spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców dotyczące spraw pedagogicznych, organizacyjnych i finansowych rozstrzyga dyrektor placówki uwzględniając zakres kompetencji tych organów. Odwołanie rozpatruje się
  w terminie 14 dni od daty ich otrzymania:

a/ organ prowadzący – sprawy organizacyjne i finansowe,

b/ organ sprawujący nadzór pedagogiczny – sprawy pedagogiczne.

 1. Spór między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców, który dotyczy spraw pedagogicznych rozwiązuje w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji – organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 2. Spór między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców , który dotyczy spraw organizacyjnych lub finansowych rozpatruje w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma – organ prowadzący placówkę.

ROZDZIAŁ IV

§ 11

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 3. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych, w których zgrupowane są dzieci wg wieku. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń.

§ 12

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia.

 2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i średnioroczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 4. W arkuszu organizacji jako załącznik podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 13

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 2. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.

 3. Na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 4. Czas pracy zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki j. obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

- z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 minut

- z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.

 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

a/ co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b/ co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),

c/ najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d/ pozostały czas – 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 1. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 2. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają odrębne przepisy.

 3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch lub trzech nauczycieli w przypadku dziesięciogodzinnego czasu pracy oddziału.

 4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 6. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie winno zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby upoważnionej, adres zamieszkania i numer dowodu osobistego.

 7. W miarę możliwości w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

 8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.

 

§ 14

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej – 7 tygodniowej, ustalonej przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem placówki.

 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach pracy oddziału.

 4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
  o podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez MEN oraz program wychowania w przedszkolu wybrany przez Radę Pedagogiczną z zestawu programów.

 5. Do realizacji celów statutowych, przedszkole zapewnia możliwość korzystania:

a/ z 5 sal z niezbędnym wyposażeniem,

b/ z szatni,

c/ z łazienki,

d/ z pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,

e/ z kuchni i magazynu z niezbędnym wyposażeniem,

f/ z dodatkowo wyznaczonego terenu – odpowiednio zabezpieczonego i wyposażonego w urządzenia do zabaw ruchowych dzieci (tzw. plac zabaw).

 1. uchylony

 2. W przypadku dni wolnych występujących pomiędzy dniami ustawowo wolnymi, przedszkole pełni dyżur w godzinach od 6.30 -16.30 z zastrzeżeniem:

 1. Liczba dzieci w tym dniu musi wynosić minimalnie 15 dzieci.

 1. W okresie wakacyjnym przedszkole funkcjonuje wg odrębnej organizacji pracy i na ten okres rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest podpisać odrębną umowę.

 

ROZDZIAŁ V

§ 15

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Przy nawiązywaniu stosunku pracy
  z nauczycielem jest on obowiązany do przedstawienia dyrektorowi informacji
  z Krajowego Rejestru Karnego.

 2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału.

 3. Nauczyciel przedszkola prowadzi prace wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 4. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN o dopuszczeniu programów do użytku szkolnego
  i przedstawia swoje propozycje Radzie Pedagogicznej.

 5. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

 1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie
  z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
  i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

 5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
  w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

 6. współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp. za zgodą rodziców,

 7. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
  o estetykę pomieszczeń,

 9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 10. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
  i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 12. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

 13. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
  i uchwał,

 14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

 15. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki,

 16. przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

 17. przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji
  o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole .

 1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6KN. Odpowiedzialność dyscyplinarna dotyczy wszystkich nauczycieli od stażystów po dyplomowanych.

§ 16

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
  i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a/ poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b/ ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c/ włączenia ich w działalność przedszkola.

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu jest zadaniem zespołu składającego się
  z nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem zwanego dalej „zespołem”.

 2. Zadania zespołu:

- ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przedstawioną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy,

- opracowuje dla dziecka Plan działań wspierających ,

- dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku,

- formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy udzielania dziecku dalszej pomocy,

 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

§ 17

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

§ 18

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:

a/ w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

b/ ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

c/ pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
i wychowania dzieci,

d/ szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola (szczegółowe zakresy obowiązków pracowników znajdują się w aktach osobowych).

 1. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy
  o pracownikach samorządowych.

 

ROZDZIAŁ VI

§ 19

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
  w którym kończy 10 lat.

§ 20

I. Zasady rekrutacji.

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację elektroniczną w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji dzieci do przedszkola. Zasady naboru i regulamin rekrutacji ogłasza corocznie w formie komunikatu Prezydent miasta Sieradz zgodnie z Ustawą z 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 3. uchylony

 4. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 5. uchylony

 6. uchylony

 7. uchylony

 8. uchylony

 9. uchylony

 10. uchylony

II. Zdrowie wychowanków.

1.Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.

2.W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach(złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

3.Rodzice mają obowiązek zgłaszanie wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

4.Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

5.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenie przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu( m.in. uporczywy kaszel, katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

6.Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

7.W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury dotyczącej postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku wychowanka w przedszkolu.

8.W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

9.W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

10.Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części dzieci w sali).

11.Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 

 

§ 21

 1. Prawa dziecka przedszkole realizuje przez:

 1. właściwe organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i narządów zmysłowych oraz układu nerwowego,

 2. rozwijanie osobowości dziecka, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych w jak najpełniejszym zakresie,

 3. zapewnianie dziecku prawa do kształtowania swoich poglądów, swobodnego ich wyrażania, poszanowania ich, stosownie do jego wieku oraz dojrzałości,

 4. zapewnianie dzieciom prawa do aktywnego i nieskrępowanego zdobywania informacji i wiadomości z różnych źródeł oraz wyrażania siebie w różnych formach ustnych, pisemnych i działaniach o charakterze artystycznym,

 5. w przedszkolu prowadzi się zajęcia katechetyczne po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.

 1. W przedszkolu dziecko jest chronione przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz chroniona jest i szanowana jego godność osobista przez:

 1. podejmowanie kroków dla zapewnienia ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania,

 2. podejmowanie odpowiednich kroków ustawodawczych oraz działań w sferze oświaty dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy, zaniedbania, złego traktowania,

 3. zapewnienie humanitarnego traktowania z poszanowaniem wrodzonej godności jednostki ludzkiej w sposób uwzględniający potrzeby dziecka w danym wieku,

 4. uznanie prawa dziecka do zapewnienia udzielania koniecznej pomocy oraz opieki zdrowotnej wszystkim dzieciom,

 5. życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie wychowawczo-dydaktycznym ,

 6. uznanie praw dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa
  w zabawach i zajęciach oraz do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

 7. respektowanie prawa dziecka do swobodnej myśli, wyznania i religii,

 8. rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturalnej, języka
  i wartości dla kraju, w którym mieszka dziecko, z którego pochodzi, jak i dla innych kultur.

 1. Dziecko ma prawo do:

 1. akceptacji takim jakie jest,

 2. spokoju i samotności, jeśli tego potrzebuje,

indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

 1. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

 2. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

 3. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

 4. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

 5. spolegliwych umów i kontaktów z kolegami,

 6. badania i eksperymentowania,

 7. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

 8. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

 9. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu na rozkaz,

 10. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,

 11. spożywania zdrowych posiłków.

§ 22

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej powyżej 1 miesiąca,

 2. nieterminowego dokonywania wpłat bądź ich nie uiszczania w terminie 14 dni po upływie obowiązującego terminu,

 3. nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 1. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

ROZDZIAŁ VII

§ 23

RODZICE

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 3. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z zawartą z dyrektorem przedszkola umową cywilno-prawną,

 6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 7. przyprowadzanie dzieci do przedszkola i odbiór odbywa się zgodnie z zadeklarowaną godziną w umowie zawartej z dyrektorem przedszkola,

 8. odbieranie dzieci z przedszkola do godziny 16.30,

 9. w przypadku spóźnienia rodzice powinni powiadomić przedszkole do 16.30,

 10. w razie braku kontaktu nauczyciela dyżurującego z rodzicami lub opiekunami prawnymi, nauczyciel może powiadomić policję,

 11. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu,

 12. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

  ł) w szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nie ujęte w upoważnieniu po uprzednim pisemnym powiadomieniu nauczyciela,

 13. jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osoba upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieka nauczyciela, a dyrektor lub ( w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania,

 14. rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważniona przez nich osobę,

 15. nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko(np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie)będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać policję,

 16. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,

 17. w czasie, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica/opiekuna i dziecka, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką,

 18. obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu,

 19. w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasy pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione o zaistniałym fakcie,

 20. w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów(praca, dom tel komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut,

 21. po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji niemożności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami dziecka.

 22. w przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji,

 23. fakt odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów lub upoważnione osoby, po upływie czasu pracy jest odnotowywany przez nauczyciela i poświadczony podpisem rodzica/opiekuna, upoważnionej osoby,

 24. za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie, osoby upoważnione oraz nauczyciel.

  1a.Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.

  -dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godz. 6.30 do sali zbiorczej zgodnie z projektem organizacyjnym na dany rok szkolny bezpośrednio do dyżurującego nauczyciela. Obowiązuje zasada, że nauczyciel rozpoczynający pracę o tej godzinie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, zdrowie i życie wychowanków, aż do momentu, gdy przyjdzie nauczycielka pracująca w godzinach późniejszych i przejmie dzieci z danej grupy.

  -odbiór dzieci przebiega w następujący sposób:

  - z sal umiejscowionych na parterze(grupa I i V) odbiór dzieci następuje bezpośrednio od nauczyciela w sali,

  - z sal umiejscowionych na piętrze(grupa II, II i IV)odbieramy dzieci poprzez użycie domofonu, rodzic oczekuje na dziecko przy schodach, aż pracownik doprowadzi dziecko,

  - na półpiętrze w godz.14.30-15.30 dyżur pełni woźna oddziałowa, która pomaga dzieciom zejść po schodach, sprawdza, czy rodzic oczekuje przy domofonie, informuje nauczyciela, że rodzica nie ma przy domofonie, woźna nie opuszcza swojego stanowiska,

  - jeżeli nauczyciel nie ma możliwości bezpiecznego odprowadzenia dziecka do rodzica prosi rodzica o wejście na górę i osobisty odbiór dziecka,

  - każdy z rodziców, jeżeli odczuwa taką potrzebę, ma prawo wejść na górę i z pominięciem domofonu odebrać dziecko bezpośrednio od nauczyciela,

  - przed godziną 14.30 i po godz.15.30 wszystkie dzieci odbierane są przez rodziców osobiście z sal.

 1. Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programami realizowanymi w placówce oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola, programu rocznego
  i wychowawczego i planów pracy w poszczególnym oddziale,

 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
  z obserwacji pracy przedszkola,

 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców,

 6. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka , aby mogli wspierać je w osiąganiu tej gotowości i odpowiednio do potrzeb wspomagać,

 7. wnioskowania o udzieleniu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 8. wnioskowania o udział w spotkaniach zespołu,

 9. wnioskowania o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a/ zebrania grupowe,

b/ konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, specjalistami
z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c/ kąciki dla rodziców,

d/ zajęcia otwarte,

e/ uroczystości przedszkolne.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 2. Rodzice są informowani o terminach posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach, o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane.

 3. Z tytułu udostepniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 ROZDZIAŁ VIII

§ 24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.

 3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a/ zapoznanie ze statutem na zebraniu ogólnym rodziców w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego, na zebraniach grupowych,

b/zamieszczenie statutu na stronie internetowej oraz na stronie BIP

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 4. Prawo do występowania z inicjatywą nowelizacji statutu przysługuje:

 1. Radzie Pedagogicznej,

 2. Radzie Rodziców,

 3. Organowi prowadzącemu,

 4. organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

 1. Zmiany są uchwalane większością głosów.§ 25

 1. Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 2015 z dnia 31 sierpnia 2015r.

 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 3. Traci moc poprzedni statut z dnia 17 października 2013r.