Zegarek:

Ulti Clocks content


Przedszkole Nr 5 im Misia Uszatka w Sieradzu - www.misuszatek.nasze.pl, Powered by Joomla!
Jak pracujemy ...

 

Oferta edukacyjna

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN ( z dnia 23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw
z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)  kierunki pracy  wychowawczo – dydaktycznej wyznacza Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa realizowana jest poprzez realizację zadań, celów nakreślonych w  programie wychowania przedszkolnego ,,Zanim będę uczniem" autorstwa Elżbiety Tokarskiej, Jolanty Kopała. Programem współrealizowanym w placówce od 2011 roku jest innowacyjny program ,,Klucz do uczenia się" autorstwa Galiny Dolya, Nikolaya Veraksa.

Dwa  zajęcia dydaktyczne  30 minutowe w grupach dzieci 5-6-letnich oraz  zajęcie 15-minutowe w grupach dzieci 3-4-letnich  stymulują wszystkie sfery osobowości przedszkolaków w zakresie rozwoju społecznego, rozwoju emocjonalnego, fizycznego, intelektualnego.

W cyklu tygodniowym nauczycielki realizują wybrany temat kompleksowy i wszystkie organizowane przez nie zajęcia mimo różnorodności form realizacji i aktywności wychowanków  mają za zadanie rozwijać  mowę i myślenie, kształtować  pojęcia matematyczne, przygotować dzieci  do podjęcia  nauki czytania, pisania, rozwijać  wiedzę przyrodniczą, doskonalić sprawności plastyczno – techniczne, muzyczno – rytmiczne oraz rozwijać sprawność fizyczną. Dużą wagę przywiązuje się do dostrzegania i wzmacniania sukcesu każdego wychowanka, rozwijania jego zainteresowań i uzdolnień, uczenia bycia aktywnym, twórczym i zaradnym. Dzieci 5-6-letnie poddawane są corocznie kompleksowej diagnozie pedagogicznej, w celu uchwycenia ewentualnych ,,braków” lub też wyodrębnienia dzieci uzdolnionych w danym obszarze. Dla tych dzieci pisane są programy profilaktyczne (dzieci z problemami), lub programy rozwijające uzdolnienia. Dzieci młodsze  poddawane są obserwacji pedagogicznej, której celem jest monitorowanie i wspieranie  rozwoju dziecka.

W pracy z dziećmi stosujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

- ,,Dziecięcą matematykę" - E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,

- techniki C. Freineta,

- metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

- gimnastykę twórczą- metoda K. Orffa, R. Labana,

- ,,Nazywanie świata” – odimienną naukę czytania I. Majchrzak,

- metodę ,,pedagogiki zabawy" - rozwijającą aktywność twórczą dziecka,

- metodę projektu,

- treningi relaksacyjne,

- Kinezjologię Edukacyjną Denisona,

- elementy ,,Metody Dobrego Startu" wg Marty Bogdanowicz.

Nasi wychowankowie mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa na zajęciach rytmiki, języka angielskiego i religii. W grupie 6 - latków odbywają się zajęcia informatyczne - zabawy z komputerem.