Zegarek:

Ulti Clocks content


Przedszkole Nr 5 im Misia Uszatka w Sieradzu - www.misuszatek.nasze.pl, Powered by Joomla!
O nas PDF Print E-mail

Organizacja przedszkola

Przedszkole Nr 5 w Sieradzu  funkcjonuje jako jednostka budżetowa samorządu terytorialnego. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sieradza. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu.
Placówka funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej z organem prowadzącym. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Liczba miejsc organizacyjnych wynosi 93. Przedszkole jest placówką 5-cio oddziałową.

Obecnie w przedszkolu funkcjonuje jeden oddział dzieci 3-letnich noszący nazwę ,,Wiewióreczki", oddział 4 - latków o nazwie ,,Kotki". Oddział dzieci 5 - letnich ,,Misie" , oddział 6-latków o nazwie ,,Zajączki" oraz oddział dzieci 5-6-letnich noszący nazwę ,,Pieski".

Samo przedszkole nosi imię bohatera bajek kilku pokoleń- imię Misia Uszatka. Obecnie do przedszkola uczęszcza 125 dzieci. Szczegółową organizację pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.